STATUT

OPOLSKIEGO  ZWIĄZKU  LEKKIEJ  ATLETYKI

 

Rozdział I

Nazwa, siedziba, teren działania i charakter prawny

 

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Opolski Związek Lekkiej Atletyki” w skrócie OZLA i jest zwany dalej Związkiem.

 

§ 2

Terenem działania Związku jest obszar województwa opolskiego, a siedzibą miasta Opole.

 

§ 3

Opolski Związek Lekkiej Atletyki jest związkiem stowarzyszeń i posiada osobowość prawną.

 

§ 4

Związek działa zgodnie ze statutem, uchwałami władz Związku oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 5

Związek może współpracować z innymi organizacjami społecznymi i instytucjami.

 

§ 6

OZLA jest członkiem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki (w skrócie PZLA) i stosuje się do jego statutu uchwał i przepisów.

 

§ 7

1.    Związek jest reprezentowany przez PZLA w międzynarodowych i krajowych organizacjach zainteresowanych rozwojem lekkiej atletyki.

2.    Związek może być członkiem innych organizacji.

3.    Związek używa sztandaru, godła, odznak, pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

4.    Związek posiada wyłączność na prawo używania nazwy OZLA oraz symboli wymienionych w pkt 3.

§ 8

Związek opiera swoją działalność głównie na pracy społecznej działaczy. Jednak do realizacji swych celów może zatrudnić pracowników.

 

 

Rozdział II

Cele i środki działania

 

§ 9

Celem OZLA jest podnoszenie poziomu, upowszechnianie i popularyzacja lekkiej atletyki w województwie opolskim.

 

§ 10

Związek realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. Zrzeszenie klubów sportowych i innych stowarzyszeń zajmujących się lekką atletyką
  w województwie opolskim.
 2. Podejmowanie i wdrażanie przedsięwzięć zapewniających postęp lekkiej atletyki
  w województwie opolskim.
 3. Organizację szkolenia zawodników, instruktorów i trenerów, sędziów i działaczy, a także współdziałanie w tym zakresie z odpowiednimi instytucjami.
 4. Prowadzenie działalności wychowawczej i sprawowanie stałej opieki w zakresie przestrzegania przez zawodników, trenerów i działaczy dobrych obyczajów sportowych i współżycia społecznego.
 5. Organizowanie zawodów i imprez – zgodnie z kalendarzem imprez PZLA, OZLA i innych organizacji sportowych.
 6. Inspirowanie, koordynowanie i ocenę działalności zrzeszonych członków.
 7. Prowadzenie statystyki wyników sportowych.
 8. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez zrzeszonych członków postanowień statutu PZLA, niniejszego statutu, przepisów obowiązujących w lekkiej atletyce oraz przepisów ustawy prawo o stowarzyszeniach.
 9. Rozstrzyganie sporów powstałych w obrębie OZLA.
 10. Podejmowanie działań zmierzających do wyeliminowania niedozwolonego dopingu w lekkiej atletyce zgodnie z przepisami Międzynarodowej Federacji Lekkiej Atletyki.
 11. Stosowanie zgodnych z prawem innych środków, jakie okażą się niezbędne do realizacji celów i zadań statutowych.

 

Rozdział III

Członkowie ich prawa i obowiązki

 

§ 11

Członkowie Związku dzielą się na:

 1. Zwyczajnych,
 2. Honorowych,
 3. Wspierających.

 

§ 12

1.    Członkami Zwyczajnym OZLA mogą być organizacje posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność w dziedzinie lekkiej atletyki w tym Uczniowskie Kluby Sportowe. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Związku na podstawie pisemnej deklaracji i uiszczeniu wpisowego.

2.    Godność członka honorowego Opolskiego Związku Lekkiej Atletyki Nadaje Wojewódzki Zjazd Delegatów osobom fizycznym lub prawnym, szczególnie zasłużonym dla rozwoju lekkiej atletyki.

3.    Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne zainteresowane realizacją celów Związku i wspierające Związek finansowo lub sponsorujące jego działalność. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Związku na podstawie pisemnej deklaracji.

 

§ 13

1.    Członkowie zwyczajni maja prawo do:

a)    Korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Związku,

b)   zgłaszania wniosków i postulatów do Władz Związku,

c)    uczestniczenia z głosem stanowiącym w Wojewódzkim Zjeździe Delegatów.

2.    Członkowi honorowi mają prawo do:

a)    zgłaszania wniosków i postulatów do Władz Związku,

b)   uczestniczenia z głosem doradczym w Wojewódzkim Zjeździe Delegatów.

3.     Członkowie wspierający maja prawo do zgłaszania postulatów i wniosków do Władz Związku.

 

 

§ 14

1.    Członkowie zwyczajni Związku są zobowiązani do:

a)    Aktywnego udziału w realizacji statutowych zadań OZLA.

b)   Przestrzegania postanowień statutu OZLA, statutu PZLA,  uchwał Zarządu Związku i Zarządu PZLA oraz regulaminów i innych przepisów obowiązujących w lekkiej atletyce.

c)    Udzielania władzom Związku informacji o sprawach działalności sportowej i organizacyjnej.

d)    Dbania o należyty poziom moralno-sportowy działaczy, sędziów, zawodników trenerów i instruktorów.

e)    Opłacania corocznej składki członkowskiej i licencyjnej, w wysokości i terminie ustalonym przez Zarząd OZLA.

2.     Członkowie honorowi Związku są zobowiązani do przestrzegania postanowień statutu i przepisów obowiązujących w lekkiej atletyce.

 

§ 15

1.    Członkostwo zwyczajne ustaje w przypadku:

a)    Wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Związku.

b)   Rozwiązania lub utraty osobowości prawnej.

c)    Rezygnacji z prowadzenia działalności w dziedzinie lekkiej atletyki.

d)    Wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Związku.

e)    Skreślenia członka z powodu dwuletniego zalegania z opłacaniem składek członkowskich  - na podstawie uchwały Zarządu Związku, z dniem prawomocnego rozstrzygnięcia w tym przedmiocie.

2.    Członkowie zwyczajni mogą być zawieszeni w prawach członkowskich przez Zarząd Związku w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu. 

 

§ 16

Od uchwały Zarządu Związku o wykluczeniu lub zwieszeniu w prawach członkowskich przysługuje członkowi prawo do odwołania się do Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów w terminie do 30 dni od daty doręczenia uchwały.

 

 

 

 

Rozdział IV

Władze Związku

 

§ 17

Władzami Związku są:

 1. Wojewódzki Zjazd Delegatów,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

 

§ 18

1.    Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym na Wojewódzkim Zjeździe Delegatów.

2.    Jeśli szczególne postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały Władz Związku zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność, co najmniej połowy ilości osób uprawnionych do głosowania.

 

§ 19

1.    Najwyższą Władzą Związku jest Wojewódzki Zjazd Delegatów. Wojewódzki Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny. Zwyczajny Zjazd Delegatów jest zwoływany przez Zarząd raz na cztery lata. Natomiast w połowie kadencji Zarząd zwołuje Sprawozdawczy Wojewódzki Zjazd Delegatów.

2.    W Wojewódzkim Zjeździe Delegatów uczestniczą delegaci członków zwyczajnych Związku wybrani na zebraniach sekcji lekkiej atletyki w ilości proporcjonalnej do liczby zarejestrowanych oraz poziomu sportowego.

3.    Szczegółowe zasady wyboru delegatów oraz klucz wyborczy ustala każdorazowo Zarząd Związku w drodze uchwały.

 

§ 20

Do kompetencji Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów należy:

1.    Podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu.

2.    Ustalanie kierunków i programów działania Związku zgodnych z uchwałami Krajowego Zjazdu Delegatów i wytycznymi PZLA.

3.    Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności OZLA i podejmowanie uchwał w tej sprawie.

4.    Na wniosek Komisji Rewizyjnej – podejmowanie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

5.    Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

6.    Wybór Delegatów na Krajowy Zjazd Związku.

7.    Nadawanie lub pozbawianie godności honorowej członka Związku.

8.    Rozpatrywanie odwołań uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia bądź zawieszenia w prawach członków Związku.

9.    Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych na Wojewódzki Zjazd Delegatów przez członków Zarządu.

10. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu się Związku i przeznaczeniu jego majątku.

11. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez Delegatów, ustępujący Zarząd lub Komisję Rewizyjną, a które ze względu na szczególną ważność wymagają decyzji  Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów.

 

§ 21

W Wojewódzkim Zjeździe Delegatów biorą udział:

1.    Z głosem stanowiącym – przedstawiciele wszystkich członków OZLA, wybrani w swych organizacjach, według klucza wyborczego uchwalonego przez Zarząd.

2.    Z głosem doradczym – członkowie honorowi i wspierający, członkowie ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście.

 

§ 22

O terminie, miejscu i porządku obrad Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów zawiadamia delegatów Zarząd Związku co najmniej 21 dni przed terminem Zjazdu.

 

§ 23

1.    Nadzwyczajny Wojewódzki Zjazd Delegatów może być zwoływany przez Zarząd Związku:

a)    Na skutek uchwały Zarządu PZLA.

b)   Na podstawie uchwały poprzedniego Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów podjętej większością 2/3 głosów.

c)    Z własnej inicjatywy, na mocy uchwały podjętej, przez co najmniej 2/3 członków Zarządu.

d)    Na wniosek co najmniej połowy członków zwyczajnych Związku.

e)    Na jednogłośny wniosek Komisji Rewizyjnej.

2.     Nadzwyczajny Wojewódzki Zjazd Delegatów jest zwoływany przez Zarząd w terminie 45 dni od daty zgłoszenia wniosku. Przedmiotem jego obrad mogą być tylko sprawy dla których został zwołany.

 

§ 24

W przypadku ustąpienia członków Zarządu, Zarządowi przysługuje prawo kooptacji w ilości nieprzekraczającej 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

 

 

Rozdział V

Zarząd Związku

 

§ 25

Zarząd kieruje działalnością OZLA i odpowiada za swą działalność przed Wojewódzkim Zjazdem Delegatów.

 

§ 26

1.    Wybór Prezesa odbywa się w odrębnym głosowaniu tajnym na Wojewódzkim Zjeździe Delegatów spośród osób posiadających mandat delegata i korzystających z pełni praw publicznych.

2.    Kandydat na Prezesa musi uzyskać poparcie co najmniej trzech członków zwyczajnych Związku.

3.    Każdemu członkowi zwyczajnemu Związku przysługuje prawo do udzielenia jednego poparcia kandydatowi na Prezesa.

 

§ 27

1.     Zarząd Związku składa się z Prezesa i 4 – 8 członków wybranych w odrębnym głosowaniu tajnym spośród osób posiadających mandat delegata.

2.     Spośród członków wybiera się 1 – 2 wiceprezesów, sekretarza oraz skarbnika.

3.     Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje honorowo. Wyjątek może dotyczyć urzędującego członka Zarządu.

4.     Przedstawiciele sędziów i trenerów rekomendowani przez swoje środowisko na członków Zarządu podlegają normalnej procedurze wyborczej podczas Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów.

 

 

§ 28

Do kompetencji Zarządu Związku należy:

1.    Reprezentowanie Związku na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

2.    Wykonywanie uchwał Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów oraz Zarządu PZLA.

3.    Kierowanie działalnością OZLA.

4.    Zarządzanie majątkiem i funduszami Związku, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.    Uchwalanie planów działania i planów finansowych Związku.

6.    Upoważnianie poszczególnych osób do składania wiążących oświadczeń w imieniu Związku.

7.    Koordynacja i ocena działalności członków zwyczajnych OZLA.

8.    Zwoływanie Wojewódzkich Zjazdów Delegatów.

9.    Przyjmowanie, zawieszanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających Związku.

10. Podejmowanie Uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Związku.

11. Ustalanie wpisowego, składki członkowskiej i licencyjnej.

 

§ 29

W ramach organizacyjnych na podstawie regulaminów zatwierdzanych przez Zarząd Związku działają:

1.    Wojewódzka Rada Trenerów, Wybierana przez Wojewódzki Zjazd Trenerów i Instruktorów Lekkiej Atletyki; reprezentuje ona interesy szkoleniowców wobec Władz Związku, Centralnej Rady Trenerów i współdziała z Zarządem Związku w realizacji programów szkoleniowych i wychowawczych.

2.    Wojewódzkie Kolegium Sędziów, wybierane przez Wojewódzki Zjazd Sędziów i reprezentujący potrzeby sędziów lekkiej atletyki wobec Władz Związku, Centralnego Kolegium Sędziów; współdziała ono z Zarządem Związku w zakresie upowszechniania przepisów, szkolenia i doszkalania sędziów i przeprowadzania zawodów.

§ 30

W celu realizacji statutowych zadań Związku, Zarząd może powołać komisje stałe albo czasowe oraz inne organy doradcze lub robocze.

§ 31

1.    Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków. Spośród członków Komisja wybiera przewodniczącego i sekretarza. Członkowie pełnią swe funkcje honorowo.

2.    Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej dwa razy w roku kontrolę całokształtu działalności Związku, ze szczególnym uwzględnieniem działalności statutowej i finansowej.

3.    Protokoły z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przedkłada Zarządowi Związku.

4.    Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Związku z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli oraz może żądać wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.

5.    Komisja Rewizyjna przedkłada Wojewódzkiemu Zjazdowi Delegatów sprawozdania oraz posiada wyłączne prawo do zgłaszania wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

6.    Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu.

 

Rozdział VI

Nagrody i wyróżnienia

 

§ 32

Związek ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla lekkiej atletyki członków Związku, zawodników, trenerów, sędziów, działaczy i pracowników Związku oraz może występować o przyznanie im innych odznaczeń i wyróżnień.  

 

§ 33

Rodzaj nagród i wyróżnień oraz warunki ich przyznania określają odpowiednie przepisy.

 

Rozdział VII

Majątek i Fundusz Związku

 

§ 34

Majątek Związku stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.

 

§ 35

Na fundusze Związku składają się;

1.    składki członków Związku ,

2.    wpływy z działalności gospodarczej,

3.    zapisy, darowizny i dotacje.

§ 36

W celu uzupełnienia i powiększenia środków finansowych niezbędnych do realizacji celów statutowych, Związek może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie i na zasadach określonych odpowiednimi przepisami.

 

§ 37

Postanowienia zmierzające do uszczuplenia majątku Związku wymagają uchwały Zarządu większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy jego członków.

 

§ 38

Do ważności pism dotyczących praw i zobowiązań majątkowych OZLA wymagane są podpisy dwóch członków zarządu, w tym obowiązkowo prezesa lub wiceprezesa.

 

§ 39

 Zakres i zasady prowadzenia gospodarki finansowej Związku określają odpowiednie przepisy.

 

Rozdział VIII

Zmiana Statutu i Rozwiązanie się Związku

 

§ 40

Uchwałę w sprawie statutu lub rozwiązania się Związku podejmuje Wojewódzki Zjazd Delegatów większością, co najmniej 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy delegatów.

§ 41

Uchwała o rozwiązaniu się Związku określi sposób likwidacji i cel, na jaki zostanie przeznaczony majątek Związku.

 

Zatwierdzono podczas Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów Sprawozdawczo-Wyborczego w dniu 16 września 2016 r.